Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Program 500+ Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


KARTA POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.).

POSTĘPOWANIE PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA


Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział do Spraw Cudzoziemców i Rejestracji Zaproszeń
stanowisko pracy ds. cudzoziemców

pok.
nr 103

tel.
0-85 743-94-32
0-85 743-92-51

fax.
0-85 743-94-44

e-mail bczajkowska@bialystok.uw.gov.pl

 

  • członek rodziny niebędący obywatelem UE składa wniosek:

  • wniosek należy składać:

 

bezpośrednio w pokoju
nr 103
tel. 0-85 743-94-32

w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek 8.00- 15.30
wtorek, czwartek, piątek 7.30 - 15.00
środa - nieczynne

 

Obywatel Unii Europejskiej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy to cudzoziemiec obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatel Konfederacji Szwajcarskiej..

Członkiem rodziny cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE w rozumieniu art. 2 ust. 4 ww. ustawy jest: małżonek obywatela UE, bezpośredni zstępny obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, bezpośredni wstępny obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

Obywatel Unii Europejskiej może przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy - jeżeli pobyt trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Członek rodziny niebędący obywatelem Unii Europejskiej może wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz wizy o ile jest wymagana ( obowiązek posiadania wizy nie dotyczy obywateli państw, wobec których stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu -(Dz. Urz. WE L 81 z 21.03.2001 r. z późn. zm.) . W trakcie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy Członek rodziny niebędący obywatelem UE obowiązany jest posiadać ważny dokument podróży.

Jeżeli pobyt trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Prawo pobytu przysługujące obywatelowi UE, który:
-          jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-          jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) i posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;

oraz

-          przestał być pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek, w przypadku:
1)      nieświadczenia pracy lub niewykonywania innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek wskutek okresowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku

albo

2)      niezamierzonego bezrobocia wynikającego z rejestru bezrobotnych prowadzonego przez powiatowy urząd pracy;
3)      podjęcia kształcenia lub szkolenia zawodowego.

rozciąga się na członka rodziny dołączającego do niego lub przebywającego z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo pobytu przysługujące obywatelowi UE, który:
- studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, taki aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej
rozciąga się na małżonka i dziecko pozostające na jego utrzymaniu lub na utrzymaniu małżonka, dołączających do niego lub przebywających z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga:

W przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, śmierci lub wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE, który posiada prawo pobytu, Członek rodziny będący obywatelem UE zachowuje prawo pobytu.

Członek rodziny niebędący obywatelem UE zachowuje pra­wo pobytu w przypadku:
1)      śmierci obywatela UE, który posiada prawo pobytu, Jeżeli przebywał z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż rok przed dniem śmierci obywatela UE;
2)      rozwodu lub unieważnienia małżeństwa z obywatelem UE, który posiada prawo pobytu, jeżeli:
a.      małżeństwo trwało co najmniej 3 lata przed wszczęciem postępowania w sprawie o rozwód lub o unieważnienie małżeństwa, w tym rok w czasie pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    lub
b.      jako były małżonek obywatela UE sprawuje opiekę nad jego dziećmi, na podstawie porozumienia miedzy byłymi małżonkami lub na podstawie orzeczenia sądu,
    lub
c.       przemawiają za tym szczególnie istotne okoliczności, w tym związane z podleganiem przemocy w rodzinie w trakcie trwania małżeństwa,
    lub
d.      jako były małżonek obywatela UE ma prawo do odwie­dzin małoletniego dziecka, na podstawie porozumienia miedzy byłymi małżonkami lub na podstawie orzeczenia sądu, gdy z porozumienia lub orzeczenia wynika, że odwiedziny odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku śmierci lub wyjazdu obywatela UE, który posiada prawo pobytu, z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dziecko obywatela UE przebywające i uczące się lub studiujące na tym terytorium oraz rodzic sprawujący nad nim opiekę, bez względu na posiadane obywatelstwo, zachowują prawo pobytu do czasu zakończenia przez dziecko nauki lub studiów.

Wydanie karty pobytu następuje na wniosek członka rodziny niebędącego obywatelem UE.

Wniosek składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Dokumenty wymagane do wydania karty  pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:
·         1 egzemplarz wniosku wypełniony czytelnie w języku polskim;
·         5 fotografii osoby objętej wnioskiem, której wniosek dotyczy, nieuszkodzonych, kolorowych o dobrej ostrości; o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonanych nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; przedstawiających twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; przedstawiającychwyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii; przedstawiających cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzacego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłonietymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamknietymi ustami; odwzorowujacych naturalny kolor jego skóry;
·         ważny dokument podróży.

Dodatkowe dokumenty wymagane do wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:
¨       zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi UE, z którym Członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:
·          małżonek - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
·          zstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE,
·          wstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE.

Przy odbiorze karty pobytu członka rodziny obywatela UE okazuje się ważny dokument podróży, a w przypadku, gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy - także pełnomocnictwo do odbioru karty.

Członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany posiadać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, która potwierdza jego prawo do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uprawnia wraz z ważnym dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez wizy.

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna przez 5 lat, a w przypadku, gdy zamierzony okres pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego Członek rodziny dołącza lub z którym przebywa, jest krótszy niż 5 lat - dokument ten jest ważny przez zamierzony okres pobytu obywatela UE.

Członkowi rodziny obywatela UE odmawia się wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE w przypadku, gdy:
1)      nie zostały spełnione warunki pobytu określone w niniejszym rozdziale
lub
2)      pobyt członka rodziny niebędącego obywatelem UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE odmawia się wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE także, gdy jego związek małżeński z obywatelem UE został zawarty dla pozoru.

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE podlega wymianie w przypadku:
1)    zmiany danych w nich zamieszczonych;
2)    zniszczenia;
3)    zmiany wyglądu jej posiadacza utrudniającej ustalenie jego tożsamości;
4)    upływu terminu ważności.

W przypadku utraty zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nowe zaświadczenie lub kartę.

Wymiana lub wydanie nowej karty pobytu członka rodziny obywatela UE następuje niezwłocznie na wniosek członka rodziny niebędącego obywatelem UE.

Wniosek składa się osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Do wniosku o:
-          wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE dołącza się posiadaną kartę i fotografię;
-          wydanie nowej karty pobytu członka rodziny obywatela UE dołącza się fotografię.

Przy składaniu wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty pobytu członka rodziny obywatela UE okazuje się ważny dokument podróży.  

Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE unieważnia się, w przypadku gdy:
1)    pobyt członka rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
lub
2)    została wydana na podstawie podrobionych lub przerobionych dokumentów lub fałszywych informacji,
lub
3)    związek małżeński członka rodziny obywatela UE został zawarty dla pozoru,
lub
4)    członek rodziny nie spełnia warunków pobytu określonych w niniejszym rozdziale.

Odmowa wydania lub wymiany oraz unieważnienie karty pobytu członka rodziny obywatela UE następuje w drodze decyzji.

Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE w razie unieważnienia lub zgonu członka rodziny obywatela UE należy niezwłocznie zwrócić organowi, który ją wydał.

Do zwrotu karty pobytu członka rodziny obywatela UE jest obowiązany:
1)    w przypadku unieważnienia - członek rodziny niebędący obywatelem UE;
2)    w przypadku zgonu członka rodziny niebędącego obywatelem UE - osoby obowiązane do zgłoszenia zgonu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

Organem właściwym w sprawach wydania, wymiany lub unieważnienia karty pobytu członka rodziny obywatela UE jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela UE.

Organem właściwym w sprawach wydania, wymiany lub unieważnienia karty pobytu członka rodziny obywatela UE w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy, jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu członka rodziny.