Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30
Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30


Kompetencje Wojewody

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

  Do kompetencji wojewody należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie, niezastrzeżone na rzecz innych organów tej administracji.

  Wojewoda jest:

 •    Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;  

 Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności:

 1. Dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań;
 2. Zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i  utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
 3. Dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpo­wodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy;
 4. Wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw;
 5. Przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
 6. Wykonuje inne zadania określone w odrębnych ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Wojewoda:  

 1. Reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;
 2. Współdziała z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarzą­dowych, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;
 3. Jest informowany o służbowym pobycie członków Rady Ministrów w województwie; 
 4. Reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.

 

 

 • Zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej; Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie:
 1. Kieruje nią i koordynuje jej działalność; 
 2. Kontroluje jej działalność; 
 3. Zapewnia warunki skutecznego jej działania;
 4. Ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.
 • Organem rządowej administracji zespolonej w woje­wództwie;
 • Organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności,
 • Organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;
 • Reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

Organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ).  

 

Ponadto Wojewoda: 

 1. Wydaje, w zakresie wykonywania funkcji przedstawiciela Rady Ministrów, polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej, a w sytuacjach nadzwyczajnych obowiązujące również organy samorządu terytorialnego;
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może wstrzymać, na czas określony, czynności każdego organu prowadzącego egzekucję administracyjną z tym, że wstrzymanie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym może być dokonane w odniesieniu do tej samej należności tylko jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Kontroluje:
  • wykonywanie przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów;
  • wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i  inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może kontrolować sposób wykonywania przez organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych. Kontrola  ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny wykonywanej działalności pod względem:
  • legalności, gospodarności, celowości i rzetelności - w odniesieniu do działalności organów administracji rządowej oraz innych podmiotów;
  • legalności, gospodarności i rzetelności - w odniesieniu do działalności organów samorządu terytorialnego.

 

Wojewoda wykonuje przypisane zadania przy pomocy wicewojewody albo I i II wicewojewody, urzędu wojewódzkiego, oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie.

 

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Strona Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe