Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Kompetencje Wojewody

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

  Do kompetencji wojewody należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie, niezastrzeżone na rzecz innych organów tej administracji.

  Wojewoda jest:

 •    Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;  

 Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności:

 1. Dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań;
 2. Zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i  utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
 3. Dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpo­wodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy;
 4. Wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw;
 5. Przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
 6. Wykonuje inne zadania określone w odrębnych ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Wojewoda:  

 1. Reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;
 2. Współdziała z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarzą­dowych, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;
 3. Jest informowany o służbowym pobycie członków Rady Ministrów w województwie; 
 4. Reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.

 

 

 • Zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej; Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie:
 1. Kieruje nią i koordynuje jej działalność; 
 2. Kontroluje jej działalność; 
 3. Zapewnia warunki skutecznego jej działania;
 4. Ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.
 • Organem rządowej administracji zespolonej w woje­wództwie;
 • Organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności,
 • Organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;
 • Reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

Organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ).  

 

Ponadto Wojewoda: 

 1. Wydaje, w zakresie wykonywania funkcji przedstawiciela Rady Ministrów, polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej, a w sytuacjach nadzwyczajnych obowiązujące również organy samorządu terytorialnego;
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może wstrzymać, na czas określony, czynności każdego organu prowadzącego egzekucję administracyjną z tym, że wstrzymanie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym może być dokonane w odniesieniu do tej samej należności tylko jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Kontroluje:
  • wykonywanie przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów;
  • wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i  inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może kontrolować sposób wykonywania przez organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych. Kontrola  ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny wykonywanej działalności pod względem:
  • legalności, gospodarności, celowości i rzetelności - w odniesieniu do działalności organów administracji rządowej oraz innych podmiotów;
  • legalności, gospodarności i rzetelności - w odniesieniu do działalności organów samorządu terytorialnego.

 

Wojewoda wykonuje przypisane zadania przy pomocy wicewojewody albo I i II wicewojewody, urzędu wojewódzkiego, oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie.