Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30
Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30


Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego

W dniu 9 grudnia 2013 roku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął zatwierdzony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji – Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego (WPZK).
Dokument został zaktualizowany w związku z zakończeniem pierwszego cyklu planowania, w oparciu o Zarządzenia Nr 39 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego oraz pisma Ministra AiC z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie aktualizacji WPZK.

W skład Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego wchodzą następujące elementy:

1) PLAN GŁÓWNY ZAWIERAJĄCY:

a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń;

b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa;

c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;

d) zadania określone planami działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

 

2) ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH, A W TYM: 

a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń;

b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej;

c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych;

d) współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b.

 

3) ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO OKREŚLAJĄCE: 

a) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej;

b) organizację łączności;

c) organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania;

d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń;

e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych;

f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej;

g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru;

h) wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego;

i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód;

j) procedury uruchamiania rezerw państwowych;

k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego;

l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.

 

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego podlega systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie może być dłuższy niż dwa lata.

Cykl planowania realizują właściwe organy administracji publicznej oraz podmioty przewidywane do realizacji przedsięwzięć określonych w Planie, w zakresie ich dotyczącym.

WPZK uzgadnia się z kierownikami jednostek organizacyjnych, w zakresie ich dotyczącym, planowanych do wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć określonych w Planie.

Ponadto w dokumencie są uwzględniane kierunki działania wynikające z wniosków z „Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego”.

 

 

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Strona  Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe