Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego

W dniu 9 grudnia 2013 roku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął zatwierdzony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji – Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego (WPZK).
Dokument został zaktualizowany w związku z zakończeniem pierwszego cyklu planowania, w oparciu o Zarządzenia Nr 39 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego oraz pisma Ministra AiC z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie aktualizacji WPZK.

W skład Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego wchodzą następujące elementy:

1) PLAN GŁÓWNY ZAWIERAJĄCY:

a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń;

b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa;

c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;

d) zadania określone planami działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

 

2) ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH, A W TYM: 

a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń;

b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej;

c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych;

d) współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b.

 

3) ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO OKREŚLAJĄCE: 

a) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej;

b) organizację łączności;

c) organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania;

d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń;

e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych;

f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej;

g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru;

h) wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego;

i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód;

j) procedury uruchamiania rezerw państwowych;

k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego;

l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.

 

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego podlega systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie może być dłuższy niż dwa lata.

Cykl planowania realizują właściwe organy administracji publicznej oraz podmioty przewidywane do realizacji przedsięwzięć określonych w Planie, w zakresie ich dotyczącym.

WPZK uzgadnia się z kierownikami jednostek organizacyjnych, w zakresie ich dotyczącym, planowanych do wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć określonych w Planie.

Ponadto w dokumencie są uwzględniane kierunki działania wynikające z wniosków z „Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego”.

 

 

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Informacje o Ochronie danych osobowych - strona BIP Strona  Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe