Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Opiniowanie wniosków o celowości inwestycji w sektorze zdrowia

Stan prawny:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1539).

Wojewoda, zgodnie z art. 95 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydaje opinie o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego:

 1. podmiotu leczniczego, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 3 miliony zł w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący;
 2. podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 2 miliony zł w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący;
 3. podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej lub podstawowej opieki zdrowotnej lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, lub innej inwestycji w tym zakresie, na które podmiot wnioskujący zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich.

Opinii nie wydaje się w odniesieniu do:

 • szpitalnego oddziału ratunkowego;
 • szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci;
 • centrum urazowego;
 • centrum urazowego dla dzieci.

Opinię o celowości inwestycji wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego działalność leczniczą albo podmiotu zamierzającego wykonywać działalność leczniczą.

Wzór wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji w obszarze ochrony zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Wnioskowanie o wydanie opinii o celowości inwestycji odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

System IOWISZ pozwala dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji oraz wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. System IOWISZ wykorzystywany będzie również przez Wojewodę Podlaskiego do oceny wniosków i wydawania - po zasięgnięciu opinii Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - opinii o celowości inwestycji.

Złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji podlega opłacie w wysokości 4000 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Białystok 94 1010 1049 0000 3922 3100 0000
tytułem: "opłata za wydanie opinii o celowości inwestycji (nr wniosku*)"

* nr wniosku z pozycji V.3 formularza w systemie IOWISZ

Wniosek o wydanie opinii, po wygenerowaniu go z systemu IOWISZ, należy złożyć w postaci papierowej na adres:

Podlaski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

lub w wersji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na adres skrytki ePUAP: /4868hwsklk/skrytka

Do wniosku należy dołączyć:

 1. potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie wniosku,
 2. oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego.

Wnioski o wydanie opinii są rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

Opinię wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie, wyłącznie na podstawie:

 1. informacji przedstawionych we wniosku;
 2. Priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej (aktualizacja Priorytetów);
 3. danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 4. Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa podlaskiego;
 5. opinii Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
 6. informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

W przypadku gdy opinia jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Protest wnosi się do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii wydanej w pierwszej instancji.

Ważne informacje dotyczące wnioskowania o wydanie opinii o celowości inwestycji przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia (PDF, 529kB)

Przydatne informacje dotyczące wnioskowania o wydanie opinii o celowości inwestycji (OCI) zebrane na podstawie dokonanych ocen wniosków (PDF, 304kB)

Ważny komunikat dla świadczeniodawców wykonujących bądź zamierzających wykonywać działalność leczniczą w zakresach innych niż leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i podstawowa opieka zdrowotna