Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30
Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30


Opiniowanie wniosków o celowości inwestycji w sektorze zdrowia

Stan prawny:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1539).

Wojewoda, zgodnie z art. 95 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydaje opinie o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego:

 1. podmiotu leczniczego, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 3 miliony zł w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący;
 2. podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 2 miliony zł w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący;
 3. podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej lub podstawowej opieki zdrowotnej lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, lub innej inwestycji w tym zakresie, na które podmiot wnioskujący zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich.

Opinii nie wydaje się w odniesieniu do:

 • szpitalnego oddziału ratunkowego;
 • szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci;
 • centrum urazowego;
 • centrum urazowego dla dzieci.

Opinię o celowości inwestycji wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego działalność leczniczą albo podmiotu zamierzającego wykonywać działalność leczniczą.

Wzór wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji w obszarze ochrony zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Wnioskowanie o wydanie opinii o celowości inwestycji odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

System IOWISZ pozwala dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji oraz wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. System IOWISZ wykorzystywany będzie również przez Wojewodę Podlaskiego do oceny wniosków i wydawania - po zasięgnięciu opinii Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - opinii o celowości inwestycji.

Złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji podlega opłacie w wysokości 4000 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Białystok 94 1010 1049 0000 3922 3100 0000
tytułem: "opłata za wydanie opinii o celowości inwestycji (nr wniosku*)"

* nr wniosku z pozycji V.3 formularza w systemie IOWISZ

Wniosek o wydanie opinii, po wygenerowaniu go z systemu IOWISZ, należy złożyć w postaci papierowej na adres:

Podlaski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

lub w wersji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na adres skrytki ePUAP: /4868hwsklk/skrytka

Do wniosku należy dołączyć:

 1. potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie wniosku,
 2. oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego.

Wnioski o wydanie opinii są rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

Opinię wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie, wyłącznie na podstawie:

 1. informacji przedstawionych we wniosku;
 2. Priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej (aktualizacja Priorytetów);
 3. danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 4. Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa podlaskiego;
 5. opinii Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
 6. informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

W przypadku gdy opinia jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Protest wnosi się do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii wydanej w pierwszej instancji.

Ważne informacje dotyczące wnioskowania o wydanie opinii o celowości inwestycji przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia (PDF, 529kB)

Przydatne informacje dotyczące wnioskowania o wydanie opinii o celowości inwestycji (OCI) zebrane na podstawie dokonanych ocen wniosków (PDF, 304kB)

Ważny komunikat dla świadczeniodawców wykonujących bądź zamierzających wykonywać działalność leczniczą w zakresach innych niż leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i podstawowa opieka zdrowotna

 

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Strona Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe