Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Ogłoszenie o konkursie

Wojewoda podlaski ogłasza konkurs na stanowisko

PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY


1.    Kandydatami  przystępującymi do konkursu mogą być osoby, które posiadają:

 • wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • co najmniej 7-letni staż pracy w charakterze nauczyciela.


2.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i zarządzania kuratorium oświaty;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a)    wymagane wykształcenie,
b)    kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – w przypadku gdy ich posiadanie nie wynika z dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
c)    znajomość języka polskiego – w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem,
d)    co najmniej 7-letni staż pracy w charakterze nauczyciela (świadectwa pracy, zaświadczenia
o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia),
e)    dodatkowe kompetencje przydatne na stanowisku kierowniczym;

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

a)    zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem,
w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów,
b)    aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
c)    dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • oświadczenia, że kandydat:

a)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
b)    nie był karany karą dyscyplinarną i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
c)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
d)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1311 i 2110),
e)    nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 i 138),
f)    wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 935 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138),
g)    dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

3.    Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO KURATORA OŚWIATY”,  należy:

 • złożyć w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 pok. 41, lub
 • przesłać pocztą na adres:

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
Biuro Organizacji i Kadr, pokój nr 41

4.    Oferty należy złożyć w terminie 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. O złożeniu oferty
w terminie decyduje data dostarczenia oferty do urzędu lub data stempla pocztowego.

WOJEWODA PODLASKI
Bohdan Paszkowski

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Informacje o Ochronie danych osobowych - strona BIP Strona Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe